Advocatenkantoor Petra Splinter

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Advocatenkantoor Petra Splinter is een eenmanszaak, gedreven door mr. P.W.M. Splinter, en stelt zich ten doel het beoefenen van de advocatuur, mediation en coaching.

2. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van Advocatenkantoor Petra Splinter, mr. Petra Splinter en de voor haar werkzame personen en alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Petra Splinter aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Petra Splinter leidt tot aansprakelijkheid, dan kan deze aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, steeds slechts beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van deze advocaat/mediator/coach wordt uitbetaald.

4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Petra Splinter in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium.

5. Advocatenkantoor Petra Splinter zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor Petra Splinter is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Petra Splinter.

6. Advocatenkantoor Petra Splinter is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 5, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Petra Splinter voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

7. De kosten van de werkzaamheden zullen in beginsel aan u in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW. Het uurtarief van Advocatenkantoor Petra Splinter zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. De declaraties, voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden, worden maandelijks per e-mailbericht verzonden. Indien u de declaraties niet per e-mailbericht wenst te ontvangen, dan dient u dit schriftelijk aan te geven. Naast het uurtarief worden kosten van derden doorbelast alsmede kosten die ten behoeve van de zaak gemaakt dienen te worden, zoals deurwaarderskosten en het griffierecht. Deze verschotten altijd voor rekening van opdrachtgever. Ook de door Advocatenkantoor Petra Splinter gemaakte reistijd wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

8. Declaraties van Advocatenkantoor Petra Splinter dienen binnen veertien dagen na de declaratiedatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is Advocatenkantoor Petra Splinter gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

9. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Advocatenkantoor Petra Splinter naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Advocatenkantoor Petra Splinter is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat zij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Advocatenkantoor Petra Splinter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

10. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Advocatenkantoor Petra Splinter en de Stichting Derdengelden waarmee Advocatenkantoor Petra Splinter een overeenkomst heeft afgesloten, gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan de advocaten verschuldigd is.

11. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, zijn de gerechtelijke kosten niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen deze volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

12. Advocatenkantoor Petra Splinter heeft het recht om het door haar gehanteerde basis uurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Advocatenkantoor Petra Splinter enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de veertiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

13. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

14. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door een van de advocaten voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens deze advocaat gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

15. Het dossier wordt na het einde van de zaak gedurende een periode van vijf jaren bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd. De administratieve gegevens worden zeven jaar na het einde van de zaak bewaard.

16. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Petra Splinter is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter of – indien van toepassing - door de Geschillencommissie.

Huizen, 1 oktober 2014

Download de Algemene Voorwaarden (pdf)

Advocatenkantoor Petra Splinter
Eemlandweg 4
1271 KS Huizen
T. 035-5258158
F. 035-5234653
E. info@petrasplinter.nl