Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https:// www.petrasplinter.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel Advocatenkantoor Petra Splinter bij de tot de totstandkoming van deze website grote zorgvuldigheid in acht heeft genomen, kunnen wij niet instaan voor de correctheid van de inhoud van de website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Advocatenkantoor Petra Splinter sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, het gebruik van de beschikbare informatie of met tijdelijke onmogelijkheid om de website te benaderen. Wij behouden ons het recht voor om tekstuele wijzigingen aan de website door te voeren zonder voorafgaande informatie. In de teksten op de website, kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op door de Advocatenkantoor Petra Splinter geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website(s) berusten bij Advocatenkantoor Petra Splinter en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Petra Splinter