Privacy

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de richtlijnen hierin adviseren wij u ons privacy statement te raadplegen.

Vragen & contact

Als je vindt of twijfelt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres. Bij onregelmatigheden kun je altijd melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wij werken graag mee om de privacy te garanderen.

Privacyverklaring Advocatenkantoor Petra Splinter

Advocatenkantoor Petra Splinter verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook worden de gegevens beveiligd en zorgvuldig behandeld.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 035 – 525 8158 of per e-mail: info@petrasplinter.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Advocatenkantoor Petra Splinter is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

De door u aangeleverde gegevens

Advocatenkantoor Petra Splinter verwerkt persoonsgegevens die door u aan Advocatenkantoor Petra Splinter zijn verstrekt. Daarnaast verwerkt Advocatenkantoor Petra Splinter persoonsgegevens die verstrekt zijn door derden in het kader van haar dienstverlening.

Advocatenkantoor Petra Splinter gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
– contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
– contactgegevens verstrekt tijdens gesprekken, kennismakingen, evenementen en via mail;
– persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
– persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Grondslag en doel van de verwerking

Advocatenkantoor Petra Splinter verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze diensten als advocaat, mediator en/of coach. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen), in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Advocatenkantoor Petra Splinter uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure). Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

Rechten

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Advocatenkantoor Petra Splinter. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde persoon of organisatie, toe te sturen. Advocatenkantoor Petra Splinter zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van u zelf afkomstig is. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@petrasplinter.nl. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u vindt dat Advocatenkantoor Petra Splinter niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Advocatenkantoor Petra Splinter neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Advocatenkantoor Petra Splinter organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-desk-policy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.